Fogyasztói tájékoztatás

A Networking Kelet-Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Networking Kelet-Magyarország Kft.) az alábbi módon tesz eleget a fogyasztó és az Networking Kelet-Magyarország Kft. között létrejövő szerződés vonatkozásában, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének

 1. A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól Ön, mint fogyasztó (a továbbiakban: Ön vagy fogyasztó(k) a Networking Kelet-Magyarország Kft. által üzemeltetett www.asztalos.club elnevezésű Weblapon, közvetlenül az adott termékre kattintva, az adott termékre vonatkozó leírásból tájékozódhat.
 2. A Networking Kelet-Magyarország Kft. teljes cégneve: Networking Kelet-Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
 3. A Networking Kelet-Magyarország Kft. székhelyének postai címe: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 58. 2/7.
  A Networking Kelet-Magyarország Kft. telefonszáma: 06 70 45 333 95
  A Networking Kelet-Magyarország Kft. elektronikus levelezési címe: hello@asztalos.club
  A Networking Kelet-Magyarország Kft. a saját nevében jár el.
 4. Ön az esetleges panaszait a Networking Kelet-Magyarország Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 58. 2/7. szám alatti címére címezheti.
 5. A Networking Kelet-Magyarország Kft. határozatlan időre szóló, vagy előfizetést magában foglaló szerződést alkalmaz.
 6. A Networking Kelet-Magyarország Kft. által a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl.: telefon, telefax, e-mail) használatának díjáért emelt díjat, Ön nem kell fizessen.
 7. Az Ön és a Networking Kelet-Magyarország Kft. között létrejött szerződés teljesítési feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint az esetleges panaszkezelés módjáról, a Networking Kelet-Magyarország Kft. által alkalmazott Általános szerződési feltételekben nyújt részletes tájékoztatást.
 8. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
  Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 58. 2/7. szám alatti címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján az hello@asztalos.club címre. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
  Címzett:
  Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom(gyakoroljuk) elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (a szerződés tárgyául szolgáló termék/ek megjelölése)

  Szerződéskötés időpontja:
  A fogyasztó(k) neve:
  A fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

  Kelt:
  Ön internetes oldalunkon ( www.asztalos.club ) benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
  Az elállási/felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül elküldi. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogot a fenti szabályoknak megfelelően gyakorolta.
 9. Ha Ön a szerződést a teljesítés megkezdését követően felmondja, úgy az elszámolás során az Ön által fizetendő összeg a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kerül kiszámításra. Ha Ön bizonyítani tudja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
 10. Ön nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; továbbá olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 11. Kellékszavatossági, termékszavatossági, és a jótállásra vonatkozó mintatájékoztató:
  1. Kellékszavatosság
   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

   Ön a … hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

   Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

   Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

   Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  2. Termékszavatosság
   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  3. Jótállás
   Milyen esetben érvényesíthető?

   Hibás teljesítés esetén.

   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági jogától, vagy a termékszavatossági igényétől függetlenül megilletik.

 12. A Networking Kelet-Magyarország Kft.-nél Etikai kódex áll rendelkezésre.
 13. A Networking Kelet-Magyarország Kft nem kéri letét, vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását.
 14. a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről

  - az oldal működéséhez szükséges az Internetes cookie file-ok engedélyezése

  - a jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra

  - adatbázis szerver jelszóval és tűzfallal védett felületen van

  Bővebben lásd az Általános szerződési feltételek leírtakat.

 15. a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően gondoskodik;

  - az oldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngésző programok segítségével elérhető ( Firefox, Opera, Chrome legfrissebb változatai)

 16. Ön esetleges panaszával a Networking Kelet-Magyarország Kft.-hez fordulhat. Az ügyfélszolgálat címéről és nyitva tartásáról az n) pontban adott tájékoztatás az irányadó. A Networking Kelet-Magyarország Kft. az Ön esetleges panaszait, kifogásait az Általános Szerződési Feltételek és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 17. Önt megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége.

  Az Üzemeltető székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület; 4025 Debrecen, Vörösmarty út 13-15.; E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Az Üzemeltető kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: Békéltető Testületek

  A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: Békéltető Testületek - A területileg illetékes testületek

  Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefonszám: 06-72-507-154
  Fax: 06-72-507-152
  E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-523
  Fax: 06-76-501-538
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
  Honlap: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  Békés Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefonszám: 06-66-324-976
  Fax: 06-66-324-976
  E-mail: eva.toth@bmkik.hu

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszám: 06-46-501-091; 06-46-501-870
  Fax: 06-46-501-099
  E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

  Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Telefonszám: 06-1-488-2131
  Fax: 06-1-488-2186
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Csongrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszám: 06-62-554-250/118
  Fax: 06-62-426-149
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

  Fejér Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefonszám: 06-22-510-310
  Fax: 06-22-510-312
  E-mail: fmkik@fmkik.hu

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszám: 06-96-520-217
  Fax: 06-96-520-218
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszám: 06-52-500-710
  Fax: 06-52-500-720
  E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

  Heves Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
  Telefonszám: 06-36-429-612
  Fax: 06-36-323-615
  E-mail: hkik@hkik.hu

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
  Telefonszám: 06-56-510-621; 06-20-373-2570
  Fax: 06-56-510-628
  E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefonszám: 06-34-513-027
  Fax: 06-34-316-259
  E-mail: szilvi@kemkik.hu

  Nógrád Megyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
  Telefonszám: 06-32-520-860
  Fax: 06-32-520-862
  E-mail: nkik@nkik.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
  Telefonszám: 06-1-269-0703
  Fax: 06-1-474-7921
  E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

  Somogy Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
  Telefonszám: 06-82-501-026
  Fax: 06-82-501-046
  E-mail: skik@skik.hu

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszám: 06-42-311-544
  Fax: 06-42-311-750
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu

  Tolna Megyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
  Telefonszám: 06-74-411-661
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu

  Vas Megyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
  Telefonszám: 06-94-312-356
  Fax: 06-94-316-936
  E-mail: vmkik@vmkik.hu

  Veszprém Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
  Telefonszám: 06-88-429-008
  Fax: 06-88-412-150
  E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

  Zala Megyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefonszám: 06-92-550-513
  Fax: 06-92-550-525
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 18. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

  Az online vitarendezési platform itt érhető el:

  Online vitarendezés | Európai Bizottság

  Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

asztalos.club