Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2018. január 25. napjától.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a Networking Kelet-Magyarország Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 58. 2/7,; Cg. 09-09-025660 Debreceni Törvényszék Cégbírósága) (”Üzemeltető”) kizárólagos tulajdonában álló, és az általa üzemeltetett www.asztalos.club domainen elérhető, ”asztalos.club” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) felhasználásának, igénybevételének valamint a Weboldalon történő szolgáltatások igénybevételének a feltételeit.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe, terméket vásárol, illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Az üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Weboldalon ”asztalos.club” néven is szerepelhetnek.

I. A szerződés létrejötte, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF szerinti szerződés Üzemeltető és Igénybe Vevő között jön létre akkor, amikor Igénybe Vevő igénybe veszi Üzemeltető szolgáltatását és elfogadja a jelen ÁSZF-et a regisztráció során. A szolgáltatás célja az Igénybe Vevők számára – bizonyos esetekben - kedvezményes szolgáltatásokat közvetíteni.

1.2 A szolgáltatások közvetítését, Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére jogosító, és adott esetben az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó, az alábbi 6.2 pontban részletesen meghatározott, kuponok (”Kupon”) megjelenítése útján végzi el. Üzemeltető a jelen szerződésben vállalt szolgáltatásai a Kuponokkal igénybe vehető az Üzemeltető Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére nem terjed ki, azokért az Igénybe Vevőkkel szemben semmilyen felelősséget nem vállal és a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.

1.3 A Kupon beváltásának megküldésével és annak Üzemeltető általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

1.4 Üzemeltető vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

1.5 Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként jár el, a kedvezményes Terméknek vagy Szolgáltatásnak az Igénybe Vevő felé történő teljesítéséért egyedül az Üzemeltetővel szerződött partner (”Partner”) felelős. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.

1.6 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe Vevőkkel megkötött szerződéseket Üzemeltető nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban is kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

II. A Weboldal működése

2.1 A Weboldal működtetését az Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Üzemeltető egyrészt közvetített szolgáltatásként a Weboldalon a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel - Kuponok megjelenítésén keresztül teszi elérhetővé az Igénybe Vevők számára.

2.2 A Weboldalon a Kupon megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről az Üzemeltető a Weboldal azon regisztrált Igénybe Vevői részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott Ajánlat vevőkörébe tartoznak az Ajánlat leírását közvetlenül is megküldi.

2.3 Beváltás esetén az Igénybe Vevő beváltja a Kupont, így az Ajánlat véglegessé válik és a Kupont beváltó Igénybe Vevők elektronikus levélben egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják a Kupont, amellyel a Kuponban szereplő szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál való bemutatásával igénybe vehetik a Kuponon szereplő szolgáltatást az ott meghatározott kedvezmények szerint.

2.4 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon, a Kupon beváltására nyitva álló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

2.5 A Kupon kinyomtatása mellett a Kupon digitális formában történő bemutatása is feljogosítja az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybe vételére.

III. REGISZTRÁCIÓ

3.1 Regisztráció Igénybe Vevő asztalosok számára:

(i) Közvetlen regisztráció:

Az oldalon található ”Asztalos regisztráció” gombra kattintva, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

(ii) Regisztráció Facebook Connect útján:

Azon Igénybe Vevők, akik egyúttal a www.facebook.com weboldalon (”Facebook”) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Facebook Connect gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

3.2 Regisztráció Partner elfogadóhelyek számára:

(i) Közvetlen regisztráció:

Az oldalon található ”Elfogadóhely regisztráció” gombra kattintva felhasználó nevet választ magának, majd a kapcsolattartó adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, telefonszáma, és a számlázási adatok (név/cégnév, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, jelszava, majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott email címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő emailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

3.3 A Weboldalon közvetlen módon való regisztráció esetén az Igénybe Vevő az asztalos.club újabb Ajánlatairól emailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni. Igénybe Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevélben Üzemeltető jogosult a vele szerződött Partnerei ajánlatait és hirdetéseit is feltüntetni, amennyiben Partnerrel ilyen célú megállapodást kötött.

3.4 A regisztráció megerősítése, a jelen ÁSZF elfogadása és a hírlevélre történő feliratkozás az ún. checkbox kipipálásával történik meg az Igénybe Vevő részéről.

IV. A kuponbeváltás technikai lépései

4.1 Az Ajánlatban megadott szolgáltatás és termék árak minden esetben az Igénybe Vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva és az esetleges Környezetvédelmi termékdíjat is magukban foglalják.

4.2 Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást vagy terméket meg kívánja vásárolni, úgy a ”BEVÁLTOM" gombra kattintással foglalhatja le a szolgáltatást vagy terméket.

4.3 Amennyiben a regisztráció, vagy a megrendelés során Igénybe Vevő hibás adatot adott meg (félreklikkelés), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a regisztrációkor megadott adatokat a személyes felületen bármikor javíthatja.

4.4 Üzemeltető köteles az Igénybe Vevő megrendelésének megérkezését az Igénybe Vevő felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. A visszaigazolásnak az Igénybe Vevő megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 48 órán belül – meg kell érkeznie az Igénybe Vevőhöz.

4.5 Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével és termékek átvételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a leírásban, másrészt pedig a vásárlás után kiküldött, automatikusan generált email üzenetekben. Az Üzemeltető az Igénybe Vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy Kupon beváltási ideje alatt az Igénybe Vevő elmulasztja a Kupon beváltását, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás vagy termék tényleges hozzáférése érdekében szükséges lépéseket.

4.6 A termék szállításával kapcsolatos részletek – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – nem képezik a Partner szerződéses kötelezettségét. Ennek alapján sem a Partner, sem az Igénybe Vevő nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez, a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatások bármely módon történő nem teljesülése esetén.

4.7 A termékek feletti tulajdonjog az átvételkor, a kiszállításkor vagy a házhozszállításkor száll át az Igénybe Vevőre, amennyiben az Igénybe Vevő kifizette termék vételárát.

4.8 Sem a Partner sem pedig az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet az Igénybe Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy a Partner teljesíti a megrendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termék vagy szolgáltatás használatából származik azoknak az Igénybe Vevő részére történő átadása után. Sem a Partner sem pedig az Üzemeltető nem vonható felelősségre a termék szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

V. Extra Kuponok Partner Elfogadóhelyek részére

5.1 Az Üzemeltető lehetőséget biztosít Partner elfogadóhelyek számára Extra Kuponok vásárlására, majd kibocsátására a hetente díjmentesen szolgáltatott egy kibocsátási lehetőségen felül.

5.2 Az Extra Kuponok kibocsátásának vásárlási lehetősége a weboldal láblécében elhelyezett, „Extra kupon elfogadóhelyeknek” menüpont alól érhetők el.

5.3 Az Extra Kuponok több változatban érhetők el, lehetőség van öt Extra Kupon kibocsátást igényelni, valamint lehetőség van tíz Extra Kupon kibocsátására is.

5.4 Üzemeltető köteles az Partner elfogadóhely megrendelésének megérkezését a Partner felé elektronikus úton, késedelem nélkül visszaigazolni. A visszaigazolásnak Partner elfogadóhely megrendelésének elküldéséről késedelem nélkül – de legfeljebb 24 órán belül – meg kell érkeznie a Partner Elfogadóhelyhez. A visszaigazolással egyidőben Üzemeltető számlát állít ki, melyet elektronikus úton juttat el a Partner részére a Partner által a regisztráció során megadott emailcímre.

5.5 Üzemeltető a fizetéshez a Barion rendszerét használja. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. az Igénybe Vevő által korábban megadott emailcímre.

VI. A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

6.1 Igénybe Vevő vagy Partner a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképpen a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

6.2 Igénybe Vevő vagy Partner kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Weboldal Igénybe Vevő vagy Partner általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

6.3 Igénybe Vevő és Partner egyaránt az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

6.4 Partner hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

6.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Igénybe Vevő vagy Partner általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe Vevő vagy Partner regisztrációját felfüggeszteni, illetve - egyoldalú döntése szerint - törölni.

6.6 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített Ajánlatok kizárólag az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek által, az Üzemeltető részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

6.7 Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Üzemeltető a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Igénybe Vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Üzemeltető jogosult az Igénybe Vevő regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.

6.8 Igénybe Vevő vagy Partner köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

6.9 Az Igénybe Vevő vagy Partner e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe Vevő vagy Partner kártalanításra vagy kártérítésre az Üzemeltetőtől nem tarthat igényt.

6.10 Üzemeltető a Weboldal regisztrált Igénybe Vevői számára hűségprogramot (”Hűségprogram”) működtet. A Hűségprogramban résztvevők beváltásaik száma függvényében különböző kedvezményekre jogosultak, a vásárlási szokásaiknak megfelelő fokozatba sorolás szerint.

VII. A Kupon beváltásának visszaigazolása

7.1 Szolgáltatás esetén, a véglegessé vált Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Kupon jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére vagy a termék kedvezményes megvásárlására.

7.2 A Kupon egy, az azon szereplő termék vagy szolgáltatás kedvezményes megvásárlására vagy igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:
- A termék vagy szolgáltatás megnevezését,
- A szolgáltatást nyújtó Partner megnevezését, a szolgáltatás nyújtásának (a Kupon beváltásának) helyszínét,
- A Kupon névértékét,
- A kedvezmény mértékét, amennyiben a kedvezmény az adott ajánlatnál rendelkezésre áll,
- A Kupon egyedi azonosító számát és bárkódját,
- Az Igénybe Vevő nevét,
- A Kupon érvényességi idejét (kezdő és végső időpont),
- A Kupon felhasználásának legfontosabb szabályait.

7.3 A kinyomtatott, vagy digitálisan eltárol Kuponnal az Igénybe Vevő a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott termék vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon értékét veszti, nem használható fel.

7.4 A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően az Igénybe Vevő köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt arról, hogy a termék vagy szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Kupont kíván felhasználni. Az igénybe vett termékről vagy szolgáltatásról a Partner állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe Vevő részére.

7.5 A Kuponok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

VIII. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

Lásd Adatvédelmi tájékoztató

IX. Elállás

9.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Partner az Extra Kupon kibocsátás vásárlásától (azaz a Kupon feltöltésére feljogosító elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől a fel nem használt Extra Kuponjai tekintetében.

9.2 A Partner az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és az Üzemeltető részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt a Partner az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi. Az írásbeli tájékoztatás a hello@asztalos.club email címre vagy az Üzemeltető székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Az elállási nyilatkozat-minta a Fogyasztói tájékoztató menüpontban található.

9.3 Az elállási jog gyakorlása során Partnert nem terhelik költségek.

9.4 Amennyiben Partner az általa vásárolt Extra Kuponokból már felhasznált, úgy a visszatérítés az eredetileg általa kiegyenlített összeg felhasznált kuponok számával arányosan csökkentett visszafizetésével valósul meg.

9.5 Ha a Partner a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Üzemeltető – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

9.6 Ha a Partner a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Partner által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

9.7 Az elállási jogokról részletesen a Fogyasztói tájékoztató menüpontban olvashat.

X. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

10.1 Üzemeltető a Weboldalon beváltott Kuponok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Kuponokon szereplő szolgáltatás vagy termék vonatkozásában Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített termékekért vagy szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel. Az Üzemeltető Partnerei által forgalmazott termékek garanciáját a Partner vagy a megjelölt szakszerviz biztosítja. Az Igénybe Vevő a jótállással rendelkező termékhez szállításakor csatolva megkapja annak garancialevelét, amely tartalmazza a javítást biztosító szakszerviz adatait is.

10.2 Az Üzemeltető közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy a Partner és az Igénybe Vevő között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén az Üzemeltető kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget.

10.3 Üzemeltető az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonon: 06 70 45 333 95 (munkanapokon 8-18 óráig)
E-mailen: hello@asztalos.club
Az Üzemeltető tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag a hello@asztalos.club e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

10.4 Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során Üzemeltető a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. Üzemeltető a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

10.5 Amennyiben Igénybe Vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Igénybe Vevő jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést. Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: Tájékoztatás a hatósági panaszügyintézésről és Az NFH központ elérhetőségei

10.6 Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Az Üzemeltető székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület; 4025 Debrecen, Vörösmarty út 13-15.; E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu Az Üzemeltető kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: Békéltető Testületek

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: Békéltető Testületek - A területileg illetékes testületek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525; 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621; 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

10.7 Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

Online vitarendezés | Európai Bizottság

Az Igénybe Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

XI. Szellemi tulajdon

11.1 A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Üzemeltető, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

11.2 A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az asztalos.club logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Kupon jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

11.3 Az Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

XII. A felelősség korlátozása

12.1 Üzleti kockázatra történő figyelemfelhívás:
Üzemeltető továbbá felhívja az Igénybe Vevő figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint az Igénybe Vevőnek nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért az Igénybe Vevővel szemben Üzemeltető felelősségét kizárja, valamint kizárja Üzemeltető és az Igénybe Vevő közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben az Igénybe Vevő szerződésszegés miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.

12.2 Azon esetekben, amikor Üzemeltető a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során az Igénybe Vevőt bármilyen kár érné, úgy Üzemeltető ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe Vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. Azokban az esetekben, amikor Üzemeltető a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik.

12.3 Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. Üzemeltető minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt vírusok vagy kártevők támadják meg. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az Igénybe Vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Igénybe Vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

12.4 Üzemeltető az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha Üzemeltető bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

XIII. Alkalmazandó jog

13.1 Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.


© Networking Kelet-Magyarország Kft. - 2021

Általános Szerződési Feltételek letöltése - hamarosan

asztalos.club